คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพ็ญนภา สิงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนาพร อุทาหรณ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเมลินดา ปัญญาชน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุรุณี ไชยมนตรี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุชลธิฌา วิเชียรโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริประภา เขื่อนแข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤติพงศ์ แสงสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัตรา ทองมหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกัญจนะ แก้วคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปารีณา มหาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กธัญชนก สมขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดวงตะวัน ขำปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑